ReadyPlanet.com
dot
dot
GMP กับการผลิตอาหารปลอดภัย
dot
dot
dot
Solar Green House
dot
การผลิต,สินค้าของเราปี2011
dot
our factory 2011


สถาบันอาหาร
กระทรวงสาธารณสุข
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน


เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

 

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

พระราชทานชื่อเขื่อนที่พิษณุโลกเป็น เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (มติชนออนไลน์)

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายชูชาติ ฉุยกลม ผู้อำนวยสำนักก่อสร้าง 2 โครงการเขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ได้ส่งหนังสือ เลขที่ รล.005.2/13227 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งหมายถึง "เขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้นในเขตพื้นที่" สำหรับเขื่อนทดน้ำพญาแมน ทรงพระราชดำรัสเห็นควรให้ใช้ชื่อเดิม

          อนึ่ง เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นโครงการพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4  ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2552 วงเงิน 3,588 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนปิดช่องเขาต่ำ ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 16 เมตร ยาว 640 เมตร ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน  ส่วนเขื่อนแควน้อย เป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตสูงจากพื้น 75 เมตร ยาว 681 เมตร และ เขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง แกนดินเหนียวสูง 80 เมตรยาว 1,270 เมตร ก่อสร้างโดยบริษัทกิจการร่วมค้า UBC ตามข้อมูลเดิมระบุปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุด 769 ล้านลูกบาศก์เมตร กั้นปิดกั้นลำน้ำ แควน้อย ที่รับน้ำป่ามาจากเขต อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

          ล่าสุด เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อยู่ระหว่างทดลองและกักเก็บน้ำ พร้อมกำลังดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก - พิจิตรกว่า 155,000 ไร่

       สภาพภูมิประเทศ
            แม่น้ำแควน้อยเกิดจากลุ่มน้ำสาขาย่อยฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่านมีต้นน้ำอยู่ในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก  ไหลผ่านอำเภอวัดโบสถ์  บรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  สภาพพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำแควน้อยประมาณ  200,000  ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี  ราษฎรส่วนใหญ่  80 % เป็นเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำสามารถทำนาได้ครั้งเดียวในฤดูฝน  แต่มักจะได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม  โดยมีพื้นที่ประมาณ  75,000  ไร่  ในเขตอำเภอวัดโบสถ์  อำเภอพรหมพิราม  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  จะเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ

พระราชดำริ
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำแควน้อยเพื่อช่วยเหลือราษฎร  ดังนี้
วันที่  25 กุมภาพันธ์  2525  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนนเรศวร  บ้านใหญ่  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อยโดยเร่งด่วนรวมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควน้อยให้เก็บกักน้ำไว้อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำตอนล่างและจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลกและโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ไห้ได้ผลอย่างสมบูรณ์
            วันที่  4  ธันวาคม  2538  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  ได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า...ส่วนที่พิษณุโลกนี่ก็มีน้ำไหลลงมาจากข้าง ๆ อีกสายหนึ่งแควน้อยซึ่งจะต้องทำเพื่อเก็บกักน้ำที่มาจากอำเภอชาติตระการ...
            และวันที่  16  พฤศจิกายน  2545  ณ  พื้นที่ป่าชายเลน  แปลงปลูกป่า FPT29  และ 29/3 อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้นายสุวิทย์  คุณกิตติ  รองนายกรัฐมนตรี  พิจารณาความเหมาะสมเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อย

การดำเนินงาน
            กรมชลประทาน  ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนแควน้อย  พร้อมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านป่าไม้  ประมง  สังคม เศรษฐกิจ  ท่องเที่ยว  และการชดเชยพื้นที่อพยพ  โดยดำเนินการเสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2540  คณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยได้เมื่อวันที่  21  มกราคม  2546  โดยมีแผนการดำเนินงานระหว่าง  พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554  และใช้งบประมาณ  6,780  ล้านบาท

ลักษณะโครงการ
            โครงการเขื่อนแควน้อยเป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่  ตั้งแต่อยู่ที่บ้านเขาหินลาด  ตำบลคันโช้ง  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  สามารถเก็บกักน้ำได้  769  ล้านลูกบาศก์เมตร  ประกอบด้วย  3  เขื่อนติดต่อกัน  ได้แก่
- เขื่อนแควน้อย  ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีตสูง  75  เมตร  ยาว  570  เมตร
- เขื่อนสันตะเคียน  ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวสูง  80  เมตร  ยาว  1,270  เมตร
- เขื่อนปิดช่องเขาขาด  ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง  23  เมตร  ยาว  790  เมตร

 spillway (biedeyeview)

อาคารประกอบและระบบชลประทาน
            - อาคารระบายน้ำล้น (Spillway)  สร้างอยู่ระหว่างตัวเขื่อนแควน้อยกับเขื่อนสันตะเคียน  ลักษณะเป็นประตูระบายน้ำเหล็กบานโค้ง  จำนวน  5  ช่อง  กว้าง  13  เมตร  สูง  12  เมตร  สามารถระบายน้ำได้  7,046  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนเมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำสูงถึงระดับเก็บกัก  หรือต้องการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำให้ต่ำกว่าระดับเก็บกัก
            - ท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม  (River  Outlet)  สร้างอยู่ฝั่งซ้ายของลำน้ำแควน้อยใต้เขื่อนแควน้อยเป็นท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.7 x 237  เมตร  สามารถระบายน้ำได้  108  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทำหน้าที่ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงสู่ลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้กับฝายทดน้ำในลำน้ำแควน้อย
            - ระบบชลประทาน  ก่อสร้างฝายทดน้ำในลำน้ำแควน้อยที่บ้านพญาแมน  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  ลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีช่องระบายจำนวน  3  ช่อง  กว้าง  12.50  เมตร  สามารถระบายน้ำได้  1,718  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ช่วยยกระดับน้ำเข้าคลองชลประทาน  เป็นการส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วง (Gravity System)

ประโยชน์จากโครงการ
            - ช่วยบรรเทาอุทกภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง  ประมาณ  75,000  ไร่  ในเขตอำเภอวัดโบสถ์  อำเภอเมือง  อำเภอวังทอง  และอำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก
               - เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานบริเวณฝั่งซ้ายและขวาของแควน้อย  ประมาณ  155,000  ไร่และส่งน้ำเสริมให้กับพื้นที่การเพาะปลูกในฤดูแล้งของโครงการชลประทานเจ้าพระยาประมาณ  250,000  ไร่
               - ราษฎรในเขตโครงการมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค  ประมาณ  47.3  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
               - เสริมสร้างอาชีพจากผลผลิตปลาในอ่างเก็บน้ำ  เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย
               - เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณใกล้เคียง

การชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน
                ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วม  รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม  ประมาณ 13,000  ไร่  กรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการแก้ไขผลกระทบ  ด้วยการชดเชยค่าที่ดิน - ทรัพย์สิน  และการจัดเตรียมพื้นที่อพยพ  พร้อมทั้งจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน  โดยจะใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ  1,166  ล้านบาท
               
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
- มติชนออนไลน์
- http://irrigation.rid.go.th/rid3/krawnoi.htm
ไปไหนมา สามวา สองศอก

ชาวนาฝึกหัด ปลูกข้าวปลอดสารพิษ (ข้าวอินทรีย์)
SMEs เปิดแนวรุก บุก AEC
คิดถึงเพลง ลาสาวแม่กลอง article
น้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คืออะไร article
สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
ดอกลีลาวดี สัญลักษณ์วันงดสูบบุหรี่โลก article
อินโดไชน่าแฟร์ 2010 พิษณุโลก WE MAKE GREAT TOGETHER
ฟื้นสภาพบ้านตัวเองหลังน้ำลด
บีงกาฬ จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย
โรงเรือนอบกล้วย พลังแสงอาทิตย์
มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
อัตลักษณ์ SMEs ประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
HeadlineCopyright © 2010 All Rights Reserved.

SIRIWANICH (S&W) Co., Ltd.
Address: 109/2 m3 Samorkhae,   Muang District
PHITSANULOK 65000 THAILAND
TEL: 055-268038 Fax: 055-223752
      MOBILE: 081-9710155
E-mail : si_vanich@yahoo.com
Website : www.banana-tai-tai.com