ReadyPlanet.com
dot dot

         บริษัท ศิริวานิช (เอส แอนด์ ดับเบิ้ลยู) จำกัด ก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในปี 2545 ประกอบการแปรรูปกล้วย เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก กล้วยหอมทอง และ ผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น เช่น มะขามคลุก กล้วยสอดไส้มะขาม นอกจากการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปสำหรับจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปแล้ว.    บริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วย เช่น อุตสาหกรรมผลิตเค๊ก-คุ๊กกี้, อุตสาหกรรมผลิตขนมไทย เช่นขนมกล้วย-ขนมข้าวต้มมัด, อุตสาหกรรมผลิตธัญญพืช ซีเรียลอาหารเช้า สลัดผักเพื่อสุขภาพ, อุตสาหกรรมแพทย์ทางเลือกผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น.     

           บริษัท ศิริวานิช (เอส แอนด์ ดับเบิ้ลยู) จำกัด ให้ความสำคัญกับการ  ผลิตอาหาร ตามระบบมาตรฐาน อาหารปลอดภัย GMP: Good Manufacturing Practice  ทั้งตามเกณฑ์กฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข และ เกณฑ์กำหนดองค์การอนามัยโลก Codex เพื่อให้คงมาตรฐานการปฏิบัติการคุณภาพของกิจการ.บริษัท ศิริวานิช (เอส แอนด์ ดับเบิ้ลยู) จำกัด ได้คัดเลือกบริษัทตรวจประเมิน CB:Certification Bodies ชั้นนำ ของโลก เพื่อการตรวจประเมินระบบ เป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง. 
    
         บริษัท ศิริวานิช (เอส แอนด์ ดับเบิ้ลยู) จำกัด ใช้ระบบ ERP: Enterprise Resource Planning ใช้ในการ วางแผนผลิต ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ วางแผนผลิต และวางแผนจัดส่ง ส่งผลให้กิจการสามารถรักษาคำมั่นกับคู่ค้า ในการส่งมอบสินค้าได้ตามความต้องการทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และตรงเวลานัดหมาย.
     

            บริษัท ศิริวานิช (เอส แอนด์ ดับเบิ้ลยู) จำกัด ใส่ใจกับรายละเอียด ทุกขั้นตอนการผลิต  รับฟังทุกความต้องการ ของลูกค้า   ก่อให้เกิดแนวคิดการปฏิบัติงาน ที่เป็นนวัตกรรม  นำมาใช้ในกิจการเอง เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและจัดเก็บวัตถุดิบ  การทำความสะอาด การเก็บบ่ม เพื่อคงคุณภาพวัตถุดิบให้ดีที่สุดก่อนการผลิต   ตลอดจนถึงกระบวนผลิต การเก็บรักษาสินค้าระหว่างผลิต การควบคุมอุณหภูมิ ไหลเวียนอากาศของโรงเรือนพลังแสงอาทิตย์(Green House) การบรรจุภัณฑ์ ความใส่ใจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ก่อให้เกิดการผลิตภัณฑ์ใหม่  ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า  ลดขั้นตอนทำงาน และโสหุ้ยต่างๆ  สะดวกในการใช้งานสามารถควบคุมสูตรผสมและต้นทุนผลิตได้เป็นอย่างดี.     
 
สะอาด
วิธีทำเค๊กกล้วยตาก สูตรเจ
Copyright © 2000-2016 All Rights Reserved.